Pielęgniarki


GABINET PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ
Pielęgniarki:  Aneta Kujawa, Dorota Trzcińska

Pielęgniarka środowiskowa/rodzinna planuje i realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad chorym , rodziną, społecznością w środowisku zamieszkania z uwzględnieniem miejsca wykonywania świadczenia obejmując opieką:

 • zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby w stanie terminalnym.

 
W realizacji świadczeń zdrowotnych pielęgniarka środowiskowa/rodzinna współpracuje z:

 • lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej/rodzinnym,
 • pielęgniarką w środowisku nauczania i wychowania,
 • położną środowiskową/rodzinną,
 • pielęgniarką/położną praktyki,
 • pielęgniarką opieki długoterminowej,
 • innymi Świadczeniodawcami zgodnie z potrzebami podopiecznych,
 • przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia rodziny.

Niektóre zadania pielęgniarki środowiskowej:

 • Świadczenia pielęgnacyjne.
 • Realizacja opieki pielęgnacyjnej u pacjentów w różnych fazach życia i choroby zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i współczesnymi standardami opieki pielęgniarskiej.
 • Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych.
 • Przygotowywanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności.

Świadczenia lecznicze.

 • Dobór technik karmienia w zależności od stanu chorego
 • Cewnikowanie pęcherza u kobiet (u mężczyzn po przeszkoleniu).   ?////  nie wiem z tym przeszkoleniem
 • Wykonywanie wlewów doodbytniczych.
 • Podawanie leków różnymi drogami i technikami.
 • Pobranie krwii- wyniki.
 • Pomiary ciśnienia tętniczego.
 • Badanie EKG.
 • Wykonywanie zleceń lekarskich.
 • Zakładanie opatrunków ran, odleżyn, oparzeń.
 • Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących
 • Wykonywanie inhalacji, doraźne podawanie tlenu.
 • Zdejmowanie szwów.
 • Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej.

Świadczenia usprawniające.

 • Koordynacja i współdziałanie w rehabilitacji przyłóżkowej w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego, długotrwałego unieruchomienia i stosowania udogodnień.
 • Usprawnienie ruchowe.
 • Drenaż ułożeniowy, prowadzenie gimnastyki oddechowej.


Pielęgniarka środowiskowa/rodzinna wykonuje swoje obowiązki i zadania zgodnie z aktami prawnymi:
    • Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej z dnia 5 lipca 1996 r. (Dz.U. Nr 91, poz. 410 z dnia 30 lipca 1996 r. z późniejszymi zmianami);
    • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 września 1997 r. w sprawie zakresu i rodzaju świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych wykonywanych przez pielęgniarkę samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego oraz zakresu i rodzaju takich świadczeń wykonywanych przez położną samodzielnie (Dz.U. Nr 116, poz. 750); oraz kilku innych aktów prawnych.

 

PIELĘGNIARKA SZKOLNA

mgr. Violetta Florczak

Pielęgniarka szkolna współpracuje z dyrektorem szkoły oraz nauczycielami w sprawach dotyczących bezpieczeństwa uczniów, żywienia, warunków higienicznych w szkole oraz edukacji zdrowotnej.
Do głównych zadań należy:

 • świadczenia profilaktyczne w tym wykonywanie i interpretowanie testów przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym,
 • świadczenia grupowej profilaktyki fluorkowej klas  I-VI,
 • realizowanie zleceń lekarskich,
 • czynne poradnictwo dla uczniów z problemami zdrowotnymi oraz sprawowanie opieki nad uczniami z chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością,
 • udzielanie pomocy przedlekarskiej w przypadku nagłych zachorowań, urazów i zatruć,
 • udział w planowaniu, realizacji i ocenie edukacji zdrowotnej.